VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

PONUKA A DOSTUPNOSŤ TOVARU

OKӨEVERYWHERE shop ručí za autenticitu všetkého tovaru ponúkaného na svojej internetovej stránke.Zákazník sa pre produkt rozhoduje na základe poskytnutého obrazového materiálu a popisu tovaru.Tovar je objednaný až po riadnom odoslaní objednávky. Odoslanie objenávky je podmienené súhlasom zákazníka s obchodnými podmienkami.  Ak zákazník objednávku odošle, táto sa považuje za záväznú. Potvrdenie objednávky je zákazníkovi odoslané na ním uvedenú emailovú adresu.

A PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

MK sports & management, s.r.o. vydáva nasledovné všeobecné obchodné podmienky a podmienky ochrany osobných údajov. Pokiaľ hodláte uskutočniť objednávku alebo máte záujem o bližšie informácie týkajúce sa nákupu tovaru na stránkach www.okoeverywhere.com venujte prosím pozornosť časti A týchto podmienok. Pokiaľ spoločnosti MK sports & management, s.r.o. udeľujete súhlas so spracovaním osobných údajov alebo máte záujem o bližšie informácie týkajúce spracúvania osobných údajov získaných pri používaní stránok www.okoeverywhere.com, venujte prosím pozornosť časti B týchto podmienok, ktorá sa nachádza na konci stránky.

ČASŤ A: VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

I. Vymedzenie pojmov

Na účely týchto obchodných podmienok sa rozumie:

„Predávajúcim“ Spoločnosť MK sports & management, s.r.o., so sídom Juraja Fándlyho 2160/4 010 01, Žilina IČO 52018229, DIČ2120868222, IČ DPHSK2120868222, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel Sro, vložka č. 71093/L,

emailový kontakt: weare@okoeverywhere.com  telefonický kontakt:

+421 903 510 881

.Predávajúci pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy podľa týchto obchodných podmienok koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti;

„Kupujúcim“ osoba, ktorá má záujem uzavrieť s Predávajúcim alebo s Predávajúcim uzavrie kúpnu zmluvu prostredníctvom internetových stránok www.okoeverywhere.com

„Spotrebiteľom“ Kupujúci, ktorý pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy s Predávajúcim nekoná v rámci výkonu svojho povolania, predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo inej odbornej či samostatnej zárobkovej činnosti;

„Podnikateľom“ Kupujúci, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy s Predávajúcim koná v rámci výkonu svojho povolania, predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo inej odbornej či samostatnej zárobkovej činnosti;

„Registrovaným užívateľom“ osoba, ktorá sa zaregistruje v Internetovom obchode za účelom využívania služieb spojených s on-line registráciou;

„Zmluvnými stranami“ Predávajúci a Kupujúci;

„Zmluvou“ kúpna zmluva uzavretá medzi Predávajúcim a Kupujúcim prostredníctvom internetových stránok www.okoeverywhere.com

„Internetových obchodom“ obchod prevádzkovaný pod doménou www.okoeverywhere.com.

II. Úvodné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na uzatváranie zmlúv s využitím prostriedkov komunikácie na diaľku, ktorých predmetom je tovar ponúkaný v Internetovom obchode Predávajúceho, a sú neoddeliteľnou Zmluvy.

Pokiaľ nie je v písomnej dohode medzi Predávajúcim a Kupujúcim alebo zákonom stanovené inak, uplatnia sa na všetky vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim tieto obchodné podmienky. Uzavretím Zmluvy sa Zmluvné strany v súlade s ustanovením článku 6 ods. 2 nariadenia č. 593/2008/ES dohodli, že otázky neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky (ďalej spoločne len „Rozhodné právo“). V prípade, že Kupujúci je Spotrebiteľom a niektoré z jeho práv a povinností v zmysle týchto obchodných podmienok a Rozhodného práva sú právnym poriadkom krajiny, v ktorej má svoj domicil, upravené odlišne, použije sa právna úprava, ktorá je pre Spotrebiteľa priaznivejšia.

III. Tovar

Webové rozhranie Internetového obchodu obsahuje informácie o tovare určenom Predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia jeho hlavných vlastností, ceny, možností platby, možností dopravy a ďalších informácií vzťahujúcich sa ku konkrétnemu tovaru.

Kúpna cena tovaru v Internetovom obchode je uvedená vrátane DPH. Kúpna cena tovaru zostáva v platnosti po dobu, po ktorú je u príslušného tovaru uvedená v Internetovom obchode.

Ak sú u tovaru na Internetových stránkach uvedené dve rôzne sumy, z ktorých jedna suma je prečiarknutá, má prečiarknutá suma iba informatívny charakter a kúpnou cenou je suma nižšia, ktorá nie je prečiarknutá.

Všetky informácie týkajúce sa tovaru uvedené v Internetovom obchode, napr. opis tovaru, špecifikácia jeho hlavných vlastností, fotografie atď., sú informáciami dostupnými Predávajúcemu v čase ich uverejnenia, pričom tovar sa môže v skutočnosti určitým spôsobom od týchto informácií líšiť. Predávajúci si vyhradzuje právo vykonať úpravy menšieho rozsahu pri popise tovaru za účelom uvedenia jeho popisu do súladu so skutočnosťou.

Ponuky tovaru umiestnené v Internetovom obchode sú časovo a množstevne obmedzené, tak ako je uvedené v konkrétnych prípadoch pri tovare v Internetovom obchode alebo v rámci upútavky týkajúcej sa marketingových akcií Predávajúceho.

Predávajúci si vyhradzuje právo obmedziť u konkrétneho tovaru maximálny počet nákupov, ktoré môže realizovať jednotlivý Kupujúci, a to z dôvodu zaistenia spravodlivej možnosti nákupu všetkých Kupujúcich.

IV. Informácie pred uzavretím Zmluvy a postup uzavretia Zmluvy

Pred uzavretím Zmluvy oznamuje Predávajúci Spotrebiteľovi nasledovné informácie:

Možné spôsoby platby sú uvedené v čl. VI. týchto obchodných podmienok a spôsob dodania tovaru je uvedený v čl. V. týchto obchodných podmienok;

Pre dodanie tovaru platia iba tie obmedzenia, ktoré sú uvedené v čl. III týchto obchodných podmienok;

Výška nákladov na dodanie tovaru je uvedená v čl. V. týchto obchodných podmienok;

Údaje o záruke a právach vznikajúcich z vadného plnenia, ako aj ďalšie podmienky na uplatňovanie týchto práv, sú uvedené v čl. VIII. týchto obchodných podmienok;

Zmluva nie je uzatváraná na dobu neurčitú a jej predmetom nie je opakované plnenie;

Spotrebiteľ nie je povinný zaplatiť pred uzavretím Zmluvy žiadnu zálohu ani inú obdobnú platbu. Tým nie je dotknutá možnosť Kupujúceho zvoliť pre zaplatenie kúpnej ceny a nákladov na dopravu platbu on-line podľa článku. VI. týchto obchodných podmienok;

Bližšie informácie o nákladoch na prostriedky komunikácie na diaľku sú uvedené v čl. II. ods. 3 týchto obchodných podmienok;

Náklady na použitie prostriedkov komunikácie na diaľku, prostredníctvom ktorých je uzavretá Zmluva, nesie v plnej výške Kupujúci, pričom výška týchto nákladov je závislá na podmienkach poskytovateľa telekomunikačných služieb, ktorého Kupujúci pri uzavretí Zmluvy využíva. Zo strany Predávajúceho nie sú účtované žiadne dodatočné poplatky za využitie prostriedkov komunikácie na diaľku;

Bližšie informácie o využití práva na odstúpenie od Zmluvy a o formulári na odstúpenie od Zmluvy sú uvedené v čl. VII. týchto obchodných podmienok;

V prípade odstúpenia od Zmluvy Spotrebiteľ znáša náklady za vrátenie tovaru, tak ako je uvedené v čl. VII. týchto obchodných podmienok;

Spotrebiteľ sa môže v rámci mimosúdneho vybavovania sťažnosti obrátiť na Predávajúceho prostredníctvom adresy weare@okoeverywhere.com a ďalej môže podať sťažnosť proti postupu Predávajúceho k orgánu dohľadu alebo štátneho dozoru, ktorým je vo veciach ochrany spotrebiteľa Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, so sídlom Predmestská 1359/71, 010 01 Žilina, a vo veciach ochrany osobných údajov Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava;

Predávajúci nie je vo vzťahu ku Spotrebiteľovi ani k Registrovanému užívateľovi viazaný žiadnymi kódexmi správania.

Tieto obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa uzatvára v slovenskom jazyku.

Tým, že Kupujúci odošle prostredníctvom Internetového obchodu objednávku, súhlasí s uzavretím Zmluvy dištančným spôsobom s využitím prostriedkov komunikácie na diaľku.

Technické kroky, ktoré vedú k uzavretiu Zmluvy, sú nasledovné:

V prípade, že Kupujúci uvedie pri svojej objednávke akúkoľvek poznámku či požiadavku, potom sa takáto poznámka či požiadavka nestáva súčasťou Zmluvy a jej obsah nie je pre Predávajúceho záväzný.

Predávajúci zašle Kupujúcemu bezodkladne po uzavretí Zmluvy doklad o kúpe a potvrdenie o uzavretí Zmluvy. Neoddeliteľnou súčasťou potvrdenia o uzavretí Zmluvy sú tieto obchodné podmienky Predávajúceho. Kupujúci súhlasí, aby mu bolo potvrdenie o uzavretí Zmluvy vystavené a zaslané v elektronickej podobe, čím bude nahradená povinnosť Predávajúceho poskytnúť Kupujúcemu potvrdenie v listinnej podobe. Pokiaľ pri automatickom spracovaní objednávky Kupujúceho dôjde v elektronickom systéme objednávok k chybe, ktorá spôsobí, že takto zaslané znenie Zmluvy nezodpovedá objednávke Kupujúceho, Predávajúci je povinný zaslať Kupujúcemu opravný e-mail potvrdzujúci správne znenie Zmluvy s upozornením, že ide o opravené znenie Zmluvy a že predchádzajúca Zmluva je neplatná, pretože došlo k chybe v elektronickom systéme.

Predávajúci ukladá uzavreté Zmluvy a doručené objednávky v elektronickej podobe a uchováva ich po dobu stanovenú zákonom. Predávajúci neumožňuje prístup k archivovaným Zmluvám žiadnej ďalšej osobe. Predávajúci umožní Spotrebiteľovi prístup k Zmluve, ktorú s Predávajúcim uzavrel, ak o to Spotrebiteľ požiada písomne e-mailom zaslaným na adresu weare@okoeverywhere.com. V takomto e-maile sa Spotrebiteľovi odporúča požadovanú Zmluvu jednoznačne identifikovať, a to aspoň dátumom jej uzavretia, predmetom kúpy a číslom príslušnej objednávky.

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k dodanému tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny a nákladov na dodanie tovaru.

Po zadaní adresy Internetového obchodu v internetovom prehliadači sa Kupujúcemu zobrazí ponuka tovaru a Kupujúci má možnosť zvoliť si konkrétny tovar;

Potom, čo Kupujúci zvolí konkrétny tovar z ponuky Predávajúceho, zobrazia sa detailné informácie o tomto tovare;

Kupujúci vyberie požadované množstvo a vloží tovar do elektronického nákupného košíka kliknutím na tlačidlo „Pridať do košíka“. Elektronický nákupný košík je Kupujúcemu prístupný kedykoľvek v čase nákupu po kliknutí na tlačidlo znázorňujúce košík;

Následne môže Kupujúci kliknutím na tlačidlo „Prejsť do košíka“ zobraziť obsah elektronického košíka alebo môže ďalej prechádzať obsah Internetového obchodu;

Po kliknutí na tlačidlo „Checkout“, sa Kupujúcemu zobrazí prehľad vybraného tovaru obsahujúci pre každú položku vloženú do elektronického nákupného košíka označenie tovaru, zvolené množstvo, odhadovanú dobu dodania, cenu tovaru a ďalej tiež celkovú cenu zloženú zo súčtu cien všetkých položiek a ceny dopravy. Kupujúci má možnosť v tejto chvíli overiť obsah objednávky, a ak chce niektorú z položiek zmeniť či odstrániť, má možnosť vrátiť sa do Internetového obchodu prostredníctvom tlačidla „Pokračovať v nákupe“;

Ak Kupujúci súhlasí s obsahom objednávky, vyplní svoje meno a priezvisko, doručovaciu adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu. Bez vyplnenia týchto údajov nie je možné objednávku odoslať. Ďalej Kupujúci zvolí spôsob dopravy a platby. Zároveň Kupujúci zaškrtnutím príslušného poľa potvrdí, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú z tohto miesta prístupné kliknutím na odkaz „Všeobecné obchodné podmienky“, vrátane oznámení pred uzavretím Zmluvy uvedených v ods. 1 tohto článku;

Ak Kupujúci nepožaduje žiadnu ďalšiu zmenu objednávky a ním zadaných údajov, kliknutím na tlačidlo „Potvrdiť objednávku“, resp. „Objednať a zaplatiť“, proces objednávky ukončí s vedomím, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu za objednaný tovar a náklady na jeho dodanie. Údaje, ktoré Kupujúci uvedie v objednávke, považuje Predávajúci za úplné a správne;

Po odoslaní objednávky bude Kupujúci automaticky presmerovaný na internetové stránky umožňujúce platbu platobnou kartou on-line alebo platbu za pomoci služby PayPal;

Zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim je uzavretá okamihom potvrdenia objednávky Kupujúceho Predávajúcim.

V. Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

Tovar je doručovaný na adresu, ktorú Kupujúci uviedol ako doručovaciu adresu pri vypĺňaní objednávky.

Vyzdvihnutie tovaru osobne v sídle Predávajúceho alebo na niektorej z jeho prevádzkarní nie je možné. Avšak je možnosť špeciálného osobného odberu po individuálnej dohode, ktorá prebehne prostredníctvom emailu alebo telefonicky.

Tovar je zasielaný prostredníctvom dopravcu uvedeného v objednávke Kupujúceho. Predávajúci neumožňuje zaslanie tovaru prostredníctvom iného dopravcu.

Náklady na dodanie tovaru tvorí len cena dopravy. Náklady na dodanie tovaru platí Kupujúci.

Ak nie je dodacia doba uvedená pri konkrétnom tovare, platí, že Predávajúci je povinný dodať objednaný tovar najneskôr do 30 dní od uzavretia Zmluvy. Pokiaľ si Kupujúci objedná tovar s rôznou dodacou dobou v rámci jednej objednávky, je dodacou dobou je tá najdlhšia z nich.

Kupujúci je oboznámený s tým, že vo výnimočných prípadoch môže dôjsť k predĺženiu dodacej doby z dôvodu meškania vzniknutého z nepredvídateľných dôvodov, ktoré Predávajúci nemohol ovplyvniť.

O odoslaní tovaru informuje Predávajúci Kupujúceho e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú pri vyplňovaní objednávky.

Akékoľvek dodatočné náklady na dopravu, ktoré vzniknú na základe dodatočných požiadaviek Kupujúceho potom, čo Predávajúci odovzdal tovar k preprave, napríklad z dôvodu následnej zmeny miesta dodania na žiadosť Kupujúceho, je povinný platiť Kupujúci. V prípade, že Kupujúci neprevezme tovar pri doručení a požaduje opätovné doručenie, znáša náklady opakovaného doručenia.

V prípade bezdôvodného neprevzatia tovaru Kupujúcim je Predávajúci oprávnený uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody.

Kupujúcemu sa pri preberaní tovaru od dopravcu odporúča prehliadnuť stav zásielky a v prípade akýchkoľvek známok jej zjavného poškodenia (roztrhnutý alebo deformovaný obal a pod.) by mal prevzatie zásielky odmietnuť a informovať o tom dopravcu.

VI. Platobné podmienky

Kupujúci môže cenu tovaru a náklady na jeho dodanie zaplatiť niektorým zo spôsobov, ktoré má na výber v rámci ponuky Internetového obchodu pred uskutočnením svojej objednávky, a to:

Platbu kúpnej ceny nie je možné uskutočniť bežným bezhotovostným prevodom na bankový účet Predávajúceho.

On-line za pomoci platby kartou;

V hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru alebo za pomoci platby kartou, ak takúto možnosť platby ponúka zvolený dopravca.

VII. Odstúpenie od Zmluvy

Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj bez uvedenia dôvodu kedykoľvek od okamihu uzavretia Zmluvy najneskôr do uplynutia lehoty štrnástich dní odo dňa, keď prevezme tovar od dopravcu, prípadne ak je predmetom Zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, do štrnástich dní odo dňa, kedy od dopravcu prevezme poslednú dodávku tovaru.

Právo Spotrebiteľa odstúpiť od Zmluvy nemožno chápať ako právo na bezplatné zapožičanie tovaru. Spotrebiteľ zodpovedá Predávajúcemu za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od Zmluvy o dodávke tovaru v prípadoch stanovených v § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z., predovšetkým teda v prípade predaja tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

Spotrebiteľ môže odstúpiť od Zmluvy ešte predtým, než mu bude odoslaný objednaný tovar. V takom prípade sa Spotrebiteľ vyhne plateniu nákladov na vrátenie tovaru Predávajúcemu, ktoré inak Spotrebiteľ nesie. Ak Spotrebiteľ využil spôsob platby platobnou kartou on-line, Predávajúci bez zbytočného odkladu vráti peňažné prostriedky prevodom na bankový účet Spotrebiteľa alebo na iný účet oznámený Spotrebiteľom.

Odstúpenie od Zmluvy môže Spotrebiteľ uskutočniť zaslaním odovzdaním písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy na adresu sídla Predávajúceho, osobným odovzdaním písomného oznámenia na adrese sídla alebo ktorejkoľvek predajni Predávajúceho alebo zaslaním tohto oznámenia na emailovú adresu info@okoeverywhere.com. Obsahom odstúpenia od Zmluvy by malo byť aspoň meno a priezvisko Spotrebiteľa, ulica, číslo domu, PSČ, mesto, dátum uzavretia Zmluvy, číslo objednávky a rozsah, v ktorom Spotrebiteľ od Zmluvy odstupuje. Pre odstúpenie od Zmluvy môže Spotrebiteľ využiť aj formulár označený ako „Formulár pre odstúpenie od zmluvy“, ktorý je prílohou týchto obchodných podmienok.

Ak Spotrebiteľ odstúpi od Zmluvy v plnom alebo v čiastočnom rozsahu, je povinný vrátiť Predávajúcemu tovar, ohľadom ktorého odstúpil od Zmluvy, a to zaslaním tohto tovaru na adresu sídla Predávajúceho alebo jeho odovzdaním v ktorejkoľvek predajni Predávajúceho, a to najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od Zmluvy. Spotrebiteľovi sa odporúča, aby k vrátenému tovaru pripojil vyplnený „Formulár pre odstúpenie od zmluvy“.

Náklady za vrátenie tovaru a iné náklady spojené s vrátením tovaru Predávajúcemu nesie v plnej výške Spotrebiteľ.

Predávajúci vráti Spotrebiteľovi všetky finančné prostriedky, ktoré mu Spotrebiteľ poskytol, tj. Kúpnu cenu tovaru, ohľadom ktorého Spotrebiteľ odstúpil od Zmluvy, a náklady na dodanie tovaru, bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od Zmluvy. V prípade, že predmetom Zmluvy bolo viac kusov tovaru a Spotrebiteľ odstúpil od Zmluvy iba ohľadom niektorých z týchto kusov, Predávajúci Spotrebiteľovi vráti náklady na dodanie iba v tomto rozsahu, nie však náklady na dodanie zvyšných kusov tovaru, ohľadom ktorých Spotrebiteľ od Zmluvy neodstúpil.

Predávajúci nie je povinný vrátiť kúpnu cenu tovaru, ohľadom ktorého Spotrebiteľ odstúpil od Zmluvy, ani náklady na dodanie tovaru skôr, než mu Spotrebiteľ odovzdá príslušný tovar alebo než preukáže, že tento tovar odoslal späť Predávajúcemu.

Poukázanie prípadných zľavových kupónov Spotrebiteľovi je jednostranným právnym úkonom Predávajúceho. Ak Spotrebiteľ odstúpi od Zmluvy ohľadom tovaru, na ktorého úhradu použil úplne alebo čiastočne zľavový kupón, nemá nárok na preplatenie zľavového kupónu v peniazoch ani na iné náhrady. Spotrebiteľ má právo vždy iba na vrátenie skutočne zaplatenej kúpnej ceny a nákladov na dodanie tovaru.

Spotrebiteľ berie na vedomie, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom uzavretá s rozväzovacou podmienkou, tj. ak dôjde k využitiu práva Spotrebiteľa na odstúpenie od Zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a Spotrebiteľ je povinný spolu s tovarom, ktorý bol predmetom Zmluvy, vrátiť aj s ním súvisiace poskytnuté darčeky, vrátane všetkého, o čo sa obohatil. V prípade, že tieto darčeky nebudú vrátené späť, budú ich hodnoty považované za bezdôvodné obohatenie Spotrebiteľa. Ak nie je vydanie predmetu bezdôvodného obohatenia možné, má Predávajúci právo na peňažnú náhradu vo výške rovnajúcej sa obvyklej cene darčekov.

Ak je hodnota vráteného tovaru znížená v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti, môže Predávajúci uplatniť voči Spotrebiteľovi právo na náhradu škody. Predávajúci je v tomto prípade povinný vzniknutú škodu preukázať.

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade odstúpenia od Zmluvy budú Spotrebiteľovi vyššie uvedené peňažné prostriedky vrátené prevodom na bankový účet Spotrebiteľa alebo na bankový účet, ktorý Spotrebiteľ oznámi Predávajúcemu. Ak tento spôsob nie je možný, peňažné prostriedky budú Spotrebiteľovi vrátené formou poštovej poukážky zaslanej na adresu Spotrebiteľa. Ak Spotrebiteľ vráti tovar osobne v predajni Predávajúceho, peňažné prostriedky mu budú vrátené v hotovosti.

Zmluvné strany sa uzavretím Zmluvy dohodli, že Spotrebiteľovi je nad rámec práva na odstúpenie od Zmluvy podľa zákona č. 102/2014 Z. z. umožnené odstúpiť od Zmluvy taktiež v období medzi pätnástym až tridsiatym dňom od prevzatia tovaru, a to za podmienok stanovených v predchádzajúcich odsekoch tohto článku, s výnimkou povinnosti Predávajúceho vrátiť Spotrebiteľovi náklady na dodanie tovaru. Túto dodatočnú možnosť, pri ktorej Spotrebiteľovi nebudú vrátené náklady na dodanie tovaru, nemožno chápať ako predĺženie lehoty na odstúpenie od Zmluvy podľa zákona č. 102/2014 Z. z., ale ako právo na odstúpenie od Zmluvy dohodnuté zmluvne za osobitných podmienok.

Zmluvné strany sa uzavretím Zmluvy dohodli, že aj Predávajúcemu prináleží právo na odstúpenie od Zmluvy za nasledovných podmienok. V prípade, ak si Kupujúci zvolil spôsob platby kúpnej ceny za objednaný tovar na dobierku, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od Zmluvy (stornovať objednávku), ak si Kupujúci neprevezme objednaný tovar riadne a včas alebo ak sa objednaný tovar vráti späť Predávajúcemu po neúspešnom pokuse o jeho dodanie Kupujúcemu. Predávajúci je oprávnený požadovať od Kupujúceho náhradu nákladov na prepravu, ktoré mu vznikli v súvislosti s neúspešným dodaním objednaného tovaru.

V prípade, ak si Kupujúci zvolil spôsob úhrady kúpnej ceny platobnou kartou, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od Zmluvy (stornovať objednávku), ak neobdrží od Kupujúceho úhradu Kúpnej ceny za objednaný tovar do dvoch dní odo dňa uzavretia Zmluvy.

V prípade, že konkrétny tovar, ktorý je predmetom Zmluvy, sa už nevyrába, nedodáva, nie je na sklade alebo u ktorého dôjde k náhodnému poškodeniu počas prípravy na odoslanie, má Predávajúci právo od Zmluvy odstúpiť (stornovať objednávku) do dvoch dní od jej uzavretia.

O odstúpení od Zmluvy zo strany Predávajúceho bude Kupujúci vždy bezodkladne informovaný. Ak už Kupujúci zaplatil cenu za konkrétny tovar alebo jej časť, bude táto čiastka vrátená Kupujúcemu. Za platné odstúpenie Predávajúceho od Zmluvy sa považuje odoslanie písomného oznámenia o odstúpení Kupujúcemu formou e-mailu na e-mailovú adresu Kupujúceho.

VIII. Zodpovednosť za vady a záruka

Predávajúci zodpovedá za to, že tovar je v okamihu jeho prevzatia Spotrebiteľom a následne po dobu 24 mesiacov, tj. počas zákonom stanovenej záručnej doby, bez vád. Predávajúci najmä zodpovedá za to, že tovar má v čase jeho prevzatia Spotrebiteľom a následne po dobu 24 mesiacov akosť a vlastnosti, ktoré si Zmluvné strany dohodli, prípadne ak takéto dojednanie chýba, akosť a vlastnosti, ktoré Predávajúci opísal alebo ktoré Spotrebiteľ očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe reklamy Predávajúceho, že sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie Predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa, že tovar je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a že vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť nároky zo zodpovednosti za vady tovaru do dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia tovaru.

Spotrebiteľovi sa odporúča tovar okamžite po jeho prevzatí prezrieť a presvedčiť sa o jeho kvalite, vlastnostiach a množstve.

Ak tovar nemá vlastnosti uvedené v ods. 1 tohto článku obchodných podmienok, pričom vadu je možné odstrániť, má Spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať tiež výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to Spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti. 

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má Spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo má právo od Zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.

Ak Spotrebiteľ neuplatní právo na dodanie nového tovaru bez vád, na výmenu jeho súčasti alebo na opravu tovaru, ani neodstúpi od Zmluvy, môže požadovať primeranú zľavu. Spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že ide o neodstrániteľnú vadu.

Ak tovar predávaný za nižšiu cenu alebo použitý tovar má vadu, za ktorú Predávajúci zodpovedá, má Spotrebiteľ namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

Nároky zo zodpovednosti za vady môže Spotrebiteľ uplatniť u Predávajúceho zaslaním alebo osobným odovzdaním reklamácie a vadného tovaru na adrese sídla alebo ktorejkoľvek predajne Predávajúceho alebo zaslaním reklamácie na emailovú adresu info@okoeverywhere.com. Spolu s popisom vady Spotrebiteľ Predávajúcemu oznámi, aký nárok si zvolil. Svoju voľbu nie je oprávnený bez súhlasu Predávajúceho dodatočne meniť; to neplatí, ak Spotrebiteľ žiadal opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná.

Tovar odovzdaný na reklamáciu by mal byť z hygienických dôvodov čistý, v opačnom prípade môže Predávajúci reklamáciu odôvodnene zamietnuť.

Predávajúci namiesto záručného listu vystavuje doklad o kúpe tovaru.

Predávajúci Spotrebiteľovi na jeho žiadosť vydá písomné potvrdenie o povinnostiach z vadného plnenia v rozsahu stanovenom zákonom.

Predávajúci Spotrebiteľovi písomne potvrdí, kedy došlo k uplatneniu nároku Spotrebiteľa, ako aj vykonanie opravy a dobu jej trvania, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie Spotrebiteľ požaduje. Po vybavení reklamácie Predávajúci Spotrebiteľovi písomne potvrdí dátum a spôsob vybavenia reklamácie, prípadne vystaví potvrdenie o vykonaní opravy a čase jej trvania alebo písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní a v prípade, kedy posúdenie vady vyžaduje technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Predávajúci so Spotrebiteľom nedohodnú na dlhšej lehote.

Náklady na doručenie reklamovaného tovaru Predávajúcemu Predávajúci Spotrebiteľovi preplatí v prípade, že reklamácia bude vyhodnotená ako oprávnená.

V prípade, že bude reklamácia vybavená dodaním nového tovaru, dochádza okamihom dodania nového tovaru Spotrebiteľovi k prevodu vlastníckeho práva k vadnému tovaru na Predávajúceho. V prípade, že reklamácia bude vybavená poskytnutím primeranej zľavy Spotrebiteľovi alebo Spotrebiteľ odstúpi od Zmluvy, Predávajúci mu vráti príslušné peňažné prostriedky prevodom na bankový účet Spotrebiteľa alebo na bankový účet, ktorý Spotrebiteľ oznámi Predávajúcemu. Ak tento spôsob nie je možný, peňažné prostriedky budú Spotrebiteľovi vrátené formou poštovej poukážky zaslanej na adresu Spotrebiteľa. Výnimky môžu byť v odôvodnených prípadoch dojednané so zákazníckou podporou Predávajúceho.

Na darčeky a ďalšie bezplatne poskytnuté plnenia, ktoré sú poskytované úplne zadarmo, nie je možné uplatňovať akékoľvek nároky Spotrebiteľa vyplývajúce zo zodpovednosti za vady. Predávajúci nezodpovedá za vady, pre ktoré bola medzi Zmluvnými stranami dojednaná nižšia cena tovaru.

Návštevník Internetového obchodu má možnosť registrovať sa v Internetovom obchode a stať sa tak Registrovaným užívateľom.

Registrácia v Internetovom obchode je podmienkou uzavretia bezodplatnej zmluvy o poskytovaní služieb spojených s registráciou, ktoré spočívajú vo vytvorení užívateľského účtu v Internetovom obchode, v získaní možnosti spravovať objednávky v prostredí on-line, v získaní možnosti uskutočňovať budúce nákupy bez nutnosti opakovaného zadávania kontaktných údajov či v získaní možnosti sledovať históriu nákupov, tj. služieb, ktoré by bez registrácie v Internetovom obchode nebolo možné poskytnúť. Registrovaný užívateľ znáša len cenu za použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré použije pri prístupe k Internetovému obchodu a registrácii.

Prípadné komplikácie pri registrácii v Internetovom obchode alebo chyby spojené s užívateľským účtom môže Registrovaný užívateľ nahlásiť Predávajúcemu, ktorý však nezodpovedá za to, že jeho systém, teda aj užívateľský účet, bude dostupný nepretržite, predovšetkým z dôvodov potrebných aktualizácií a nutných opráv softvérového a hardvérového vybavenia.

Užívateľský účet Registrovaného užívateľa je chránený prihlasovacou emailovou adresou a heslom. Za zabezpečenie prihlasovacej emailovej adresy a hesla pred stratou a zneužitím zodpovedá Registrovaný užívateľ.

Registrovaný užívateľ môže svoj užívateľský účet v Internetovom obchode kedykoľvek a bez akýchkoľvek obmedzení zrušiť, tj. odstúpiť od zmluvy o poskytovaní vyššie uvedených služieb. Užívateľský účet môže na žiadosť Registrovaného užívateľa zrušiť aj Predávajúci. Postupy a práva Registrovaného užívateľa podľa čl. VII., VIII a IX. týchto podmienok platia obdobne.

Prevádzkovateľ môže užívateľský účet Registrovaného užívateľa zrušiť, pokiaľ Registrovaný užívateľ tento účet dlhšie než 1 rok nevyužíva alebo v prípade, ak Registrovaný užívateľ hrubým spôsobom poruší svoje povinnosti vyplývajúce z týchto podmienok.

Pri registrácii v Internetovom obchode dochádza k spracovaniu osobných údajov Registrovaného užívateľa. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane týchto údajov sú uvedené v časti B týchto podmienok.

IX. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Ak Predávajúci na žiadosť Spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo Zmluvy medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom, a spory s touto Zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z. z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, ktorým je aj Slovenská obchodná inšpekcia, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Ďalšie subjekty ARS sú uvedené v zozname na stránkach http://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1. Subjekt ARS môže od Spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má Spotrebiteľ. Okrem ARS má Kupujúci právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main.

X. Registrácia v Internetovom obchode

XI. Zmluvné vzťahy s Podnikateľmi

Ak Podnikateľ odmietne prevziať tovar, ktorý mu Predávajúci v súlade so Zmluvou dodal, je Podnikateľ okamihom odmietnutia v omeškaní s prevzatím tovaru a vzniká mu povinnosť zaplatiť Predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny tovaru za každý deň omeškania až do prevzatia tovaru. Zmluvnou pokutou ani jej zaplatením nie je dotknutý nárok Predávajúceho na náhradu škody, ktorá mu vznikla v súvislosti s odmietnutím Podnikateľa prevziať tovar, najmä nárok na náhradu nákladov spojených s dopravou tovaru späť do skladu Predávajúceho a s uskladnením tovaru.

V prípade omeškania Podnikateľa so zaplatením ceny tovaru je Podnikateľ povinný vedľa zákonného úroku z omeškania zaplatiť Predávajúcemu aj zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny tovaru za každý deň omeškania až do úplného zaplatenia. Tým nie je dotknutý nárok Predávajúceho na náhradu škody vzniknutej Predávajúcemu v dôsledku omeškania Podnikateľa.

Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez uvedenia dôvodu, najmä ak Podnikateľ v minulosti bezdôvodne odstúpil od predtým uzatvorenej Zmluvy, odmietol prevziať tovar alebo inak zneužil svojich práv vo vzťahu k Predávajúcemu, a to až do okamihu doručenia tovaru Podnikateľovi.

Podnikateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka.

XII. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky sú voľne dostupné na stránkach Internetového obchodu a Kupujúcemu je umožnená ich archivácia a reprodukcia, a to najmä vytlačením príslušnej internetovej stránky, stiahnutím a uložením súboru vo formáte Portable Document Format (pdf) alebo uložením súboru obsahujúce tieto obchodné podmienky, ktorý Predávajúci zašle Kupujúcemu v prílohe e-mailu potvrdzujúceho uzavretie Zmluvy.

Predávajúci si vyhradzuje právo obchodné podmienky zmeniť. Zmenené podmienky Predávajúci sprístupní na stránkach Internetového obchodu. Voči Kupujúcemu je účinné vždy to znenie obchodných podmienok, ktoré je prílohou e-mailu obsahujúceho vyhotovenie Zmluvy. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

V prípade, že niektorá časť týchto obchodných podmienok bude neplatná alebo v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, ostatné ustanovenia zostávajú touto neplatnosťou nedotknuté.

Prílohou týchto obchodných podmienok je Formulár pre odstúpenie od Zmluvy.

ČASŤ B: PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Nasledovné informácie sa týkajú spracúvania osobných údajov Kupujúcich a/alebo Registrovaných užívateľov (ďalej jednotlivo len „Dotknutá osoba“), ktoré vykonáva Predávajúci (v tejto časti podmienok ďalej len „Prevádzkovateľ“). Spracúvanie a ochrana týchto osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), v spojení s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len „Nariadenie“).

I. Spracúvanie osobných údajov pri odoslaní objednávky

Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje za účelom vybavovania objednávok a plnenia povinností vyplývajúcich zo Zmluvy, sú: meno a priezvisko, poštová a emailová adresa a telefónne číslo Dotknutej osoby.

Právnym základom spracovania týchto dobrovoľne poskytnutých údajov je plnenie práv a povinností vyplývajúcich z vyššie uvedenej Zmluvy, ktorú by inak nebolo možné uzavrieť.

Osobné údaje budú spracované po dobu trvania zákonom stanovených povinností Prevádzkovateľa vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä z občianskeho zákonníka, zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákona o archívoch a registratúrach, zákona o účtovníctve a zákona o DPH, tj. minimálne po dobu 10 rokov.

Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený poskytovateľ eshopového riešenia pri zaistení riadnej prevádzky Internetových stránok, správca CRM systémov Prevádzkovateľa, poskytovateľ webhostingových služieb, poskytovateľ účtovných služieb pri zaúčtovaní daňových dokladov Prevádzkovateľa alebo poskytovateľ doručovacích služieb pri dodaní Dotknutou osobou objednaného tovaru (ďalej jednotlivo len „Sprostredkovateľ“).

Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou Sprostredkovateľa.

Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, pokiaľ boli osobné údaje spracované automatizovaným spôsobom, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ a/alebo Sprostredkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.

Možnosť nákupu tovaru a/alebo služieb ponúkaných v Internetovom obchode nie je primárne určená pre návštevníkov Internetového obchodu mladších ako 16 rokov.

II. Spracúvanie osobných údajov pri prihlásení k newsletteru

Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje za účelom odosielania informácií o jeho produktoch, službách, novinkách a akciách (newsletter), sú: emailová adresa Dotknutej osoby.

Právnym základom spracovania týchto dobrovoľne poskytnutých údajov v prípade Dotknutých osôb, ktoré nie sú existujúcimi zákazníkmi Prevádzkovateľa,je súhlas Dotknutej osoby v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v spojení s ust. čl. 6 ods. 1 písm. a)Nariadenia, ktorý môže byť kedykoľvek odvolaný kliknutím na aktívny odkaz umiestnený na konci každého newsletteru alebo na základe písomnej žiadosti zaslanej na emailovú adresu Prevádzkovateľa.

Právnym základom spracovania týchto dobrovoľne poskytnutých údajov v prípade Dotknutých osôb, ktoré sú zákazníkmi Prevádzkovateľa,je oprávnený záujem Prevádzkovateľa spočívajúci v uskutočňovaní priameho marketingu a v ďalšom predaji tovaru a služieb, pričom odber newsletteru zameraného výhradne na priamu propagáciu tovaru a služieb Prevádzkovateľa môže byť kedykoľvek odvolaný kliknutím na aktívny odkaz umiestnený na konci každého newsletteru alebo na základe písomnej žiadosti zaslanej na emailovú adresu Prevádzkovateľa.

Osobné údaje budú spracované po dobu trvania záujmu Dotknutej osoby o zasielanie newsletteru Prevádzkovateľa.

Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený Sprostredkovateľ (s výnimkou poskytovateľov doručovacích a účtovných služieb) alebo ďalší subjekt, ktorý pre Prevádzkovateľa zaisťuje alebo môže zaisťovať správu newsletterových kampaní, prípadne ktorý Prevádzkovateľovi poskytuje technické riešenie pre správu newsletterových kampaní.

Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou Sprostredkovateľa.

Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, pokiaľ boli osobné údaje spracované automatizovaným spôsobom, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ a/alebo Sprostredkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.

Newsletter nie je primárne určený pre návštevníkov Internetového obchodu mladších ako 16 rokov.

III. Spracúvanie osobných údajov pri hodnotení nákupu či produktu a/alebo pri zadaní otázky

Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje za účelom zverejnenia jej ohodnotenia nákupu či produktu alebo za účelom alebo zodpovedania či zverejnenia Dotknutou osobou zadanej otázky či podnetu, sú: meno a priezvisko a miesto bydliska Dotknutej osoby.

Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený Sprostredkovateľ (s výnimkou poskytovateľov doručovacích a účtovných služieb).

Osobné údaje, ktoré budú Prevádzkovateľovi poskytnuté v rámci služby online helpdesku alebo v rámci osobitného kontaktného formulára, nebudú zverejnené a slúžia výhradne na účely zodpovedania otázky či podnetu Dotknutej osoby. Osobné údaje, ktoré Dotknutá osoba poskytne Prevádzkovateľovi v súvislosti s otázkou alebo hodnotením ku konkrétnemu produktu či službe za pomoci k tomu určeného osobitného formulára, budú zverejnené pri popise daného produktu – takáto otázka či hodnotenie následne slúži aj ďalším zákazníkom pri získavaní bližších informácií o produktoch a službách Prevádzkovateľa.

Právnym základom spracovania týchto dobrovoľne poskytnutých údajov je súhlas Dotknutej osoby v zmysle§ 13 ods. 1 písm. a) Zákona v spojení s ust. čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, ktorý môže byť kedykoľvek odvolaný na základe žiadosti adresovanej Prevádzkovateľovi.

Osobné údaje budú spracované po dobu trvania záujmu Dotknutej osoby o zverejnenie hodnotenia jej nákupu a/alebo otázky, pokiaľ sa takáto otázka zverejňuje pri konkrétnych produktoch či službách, alebo do doby zodpovedania Dotknutou osobou zadanej otázky či podnetu odoslaného cez online helpdesk alebo kontaktný formulár.

Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám s výnimkou Sprostredkovateľa.

Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, pokiaľ boli osobné údaje spracované automatizovaným spôsobom, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.

Formulár pre hodnotenie nákupu a/alebo zadanie otázky či podnetu nie je primárne určený pre návštevníkov Internetového obchodu mladších ako 16 rokov.

IV. Spracúvanie osobných údajov pri poskytovaní služieb spojených s registráciou v Internetovom obchode

Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje za účelom zriadenia užívateľského účtu Dotknutej osoby a poskytovania služieb spojených s registráciou v Internetovom obchode, sú: Meno a priezvisko, poštová a emailová adresa a telefónne číslo Dotknutej osoby.

Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený Sprostredkovateľ (s výnimkou poskytovateľov doručovacích a účtovných služieb).

Právnym základom spracovania týchto dobrovoľne poskytnutých údajov je plnenie práv a povinností pri poskytovaní služieb spojených registráciou v Internetovom obchode, ktoré by inak nebolo možné poskytovať v plnom rozsahu.

Osobné údaje budú spracované po dobu trvania záujmu Dotknutej osoby o využívanie služieb spojených s registráciou v Internetovom obchode.

Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám s výnimkou Sprostredkovateľa.

Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, pokiaľ boli osobné údaje spracované automatizovaným spôsobom, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.

Služby spojené s užívateľským účtom nie sú primárne určené pre návštevníkov Internetového obchodu mladších ako 16 rokov.

V. Spracúvanie osobných údajov pri hodnotení nákupov zverejňovaných na stránkach cenových porovnávačov

Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje za účelom zverejnenia Dotknutou osobou zadaného hodnotenia nákupu v anonymizovanej podobe, sú: meno či prezývka, emailová adresa a hodnotenie nákupu Dotknutej osoby.

Spracovaním týchto dobrovoľne poskytnutých osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený sprostredkovateľ, ktorý Prevádzkovateľovi poskytuje technické riešenie pre získavanie hodnotení nákupov, a ktorý tieto hodnotenia pre Prevádzkovateľa sám zverejňuje, predovšetkým prevádzkovateľ internetového porovnávača cien.

Právnym základom spracovania týchto údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa, ktorý spočíva v overovaní spokojnosti zákazníkov za účelom zlepšovania služieb Prevádzkovateľa pre ďalších zákazníkov.

Osobné údaje budú spracované po dobu trvania záujmu Dotknutej osoby o zverejnenie hodnotenia jej nákupu.

Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám s výnimkou spomínaného sprostredkovateľa.

Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, pokiaľ boli osobné údaje spracované automatizovaným spôsobom, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.

Formulár pre hodnotenie nákupu nie je primárne určený pre návštevníkov Internetového obchodu mladších ako 16 rokov.

VI. Používanie súborov cookies

Čo sú súbory cookies a ako fungujú?

Cookies sú malé súbory, ktoré do počítača, mobilu alebo tabletu Dotknutej osoby posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré táto osoba navštevuje. Súbory cookies sa ukladajú do zložky príslušného internetového prehliadača, ktorý pri prezeraní webových stránok Dotknutá osoba používa. Pri opakovanej návšteve týchto webových stránok internetový prehliadač Dotknutej osoby znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Tým je zvyčajne zabezpečovaná správna funkčnosť týchto webových stránok.

Ako súbory cookies používa Prevádzkovateľ?

Prevádzkovateľ používa súbory cookies za účelom zabezpečenia riadnej funkčnosti týchto webových stránok (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické účely v záujme neustáleho zlepšovania nastavenie týchto webových stránok a ďalej súbory cookies na účely zobrazovania reklamy – v tom taktiež spočíva právny záujem prevádzkovateľa týchto stránok, ktorý je právnym základom spracúvania cookies. Dáta, ktoré Prevádzkovateľ spracováva na základe súborov cookies, sú anonymné a nie sú spájané so žiadnou konkrétnou osobou.

Ako je možné používanie súborov cookies nastaviť a zakázať?

Súbory cookie si môže každá Dotknutá osoba spravovať vo svojom internetovom prehliadači. Rôzne internetové prehliadače majú rôzne postupy na zakázanie alebo povolenie súborov cookies, ktoré sa zvyčajne nachádzajú v ponuke Možnosti alebo Nástroje. Priamo v internetovom prehliadači tak má Dotknutá osoba možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies môže však spôsobiť, že používanie niektorých základných funkcií týchto webových stránok nebude možné.

Ako dlho si Prevádzkovateľ ponecháva získané informácie?

To, ako dlho si získané dáta Prevádzkovateľ ponecháva, závisí vždy na príslušnom type cookies. Platnosť súborov typu session cookies vyprší hneď po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookies, vrátane lokálne prístupných objektov, môžu mať platnosť aj niekoľko mesiacov.

VII. Používanie IP adresy a iných nástrojov

Na týchto webových stránkach môžu byť umiestnené nástroje 3. strán, ktoré využívajú IP adresu Dotknutej osoby a/alebo súbory cookies a ktoré

Prevádzkovateľ použije za účelom oslovenia Dotknutej osoby s ponukou jeho produktov a služieb po tom, čo Dotknutá osoba opustí tieto webové stránky, a to na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, ktorý spočíva v predaji produktov a služieb, o ktoré Dotknutá osoba prejavila záujem pri návšteve jeho webových stránok. Takýmto nástrojom môže byť napr. Facebook plugin, ktorý Dotknutú osobu spojí s jej profilom na sociálnej sieti Facebook, pričom bližšie informácie o jeho používaní sú uvedené na stránkach: https://www.facebook.com/about/privacy/;

Prevádzkovateľ použije za účelom merania návštevnosti a používania jeho webových stránok, a to na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, ktorý spočíva v neustálom zlepšovaní týchto webových stránok. Takýmto nástrojom môže byť napríklad Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manager, ktoré umožňujú analýzu spôsobu používania týchto webových stránok, pričom bližšie informácie o ich používaní sú uvedené na stránkach: https://policies.google.com/privacy.

Väčšina údajov, ktoré prevádzkovateľ získava za pomoci vyššie uvedených nástrojov, sú úplne anonymné (napr. tzv. maskované IP adresy). Napriek tomu však prevádzkovateľ pripomína, že dotknutá osoba môže uplatňovať práva popísané v časti B týchto podmienok.